วางระบบควบคุมภายในและระบบบัญชี

       การวางระบบบัญชีและการควบคุมลักษณะภายในประกอบไปด้วยเรื่องของการจัดทำลำดับและขั้นตอนการทำงานของแผนกธุรกิจ, การออกแบบเอกสารต่าง ๆ ให้กับแต่ละฝ่ายทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทางฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

       เมื่อมีการวางระบบที่ถูกต้อง บริษัทของคุณจะมีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานเอกสารที่เป็นระบบและชัดเจน ช่วยลดขั้นตอนในส่วนของเอกสารไม่ให้ซ้ำซ้อนมากเกินไป ทำให้บริษัทมีการควบคุมและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญช่วยให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อเกินกว่าที่จำเป็นได้  ลดปัญหาการทุจริตในองค์กร ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งสามารถทำการตรวจสอบต่าง ๆ ให้เป็นไปง่ายดายที่สุด เป็นต้น

กรณีต้องการให้สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของท่าน กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงานได้