บริการตรวจสอบบัญชี และวิเคราะห์งบการเงิน

1. ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
2. ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้ทางกิจการได้เห็นถึงข้อบกพร่องของระบบการจัดทำบัญชีของกิจการ ซึ่งได้พบในระหว่างปฎิบัติ งานตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหาร ทราบถึงข้อบกพร่องของการจัดทำบัญชี และเสนอแนวทาง เพื่อจัดการกับระบบบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อให้กิจการมีระบบควบคุมภายในที่ดี

ทีมงานของเรามีผู้สอบบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ทำงาน
ในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ โดยราคาเริ่มต้นค่าบริการตรวจสอบบัญชี เพียง 5,000 บาท