บริการด้านเงินเดือนและประกันสังคม

บริการเอกสารพนักงาน

 • ยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • ยื่นแบบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • ขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว

บริการจัดทำเงินเดือน 

 • คำนวณเงินเดือน/ค่าจ้าง / เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ ค่าสวัสดิการอื่น ๆ และรายการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • จัดทำรายงานเพื่อส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) 
 • ยื่นเรื่องประกันสังคมพนักงานเข้าใหม่ และแจ้งประกันสังคมเรื่องการลาออกของพนักงาน
 • เตรียมรายงานการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานสรุปการจ่าย และใบสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อทำเช็คส่งธนาคาร หรือเพื่อให้เข้าของกิจการทำการจ่ายเงิน
 • จัดทำสลิปเงินเดือนส่งให้พนักงาน
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) เพื่อนำส่งสรรพากร
 • จัดทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.1 ก) เพื่อนำส่งสรรพากร
 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้กับผู้ถูกหัก

งานด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • จัดทำและขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำทะเบียนลูกจ้าง

การค่าบริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท 40(1) เช่น เงินเดือนและค่าจ้างที่เป็นประจำ เท่านั้น
 • สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท 40(2) เช่น โบนัสและค่าตอบแทนอื่น ๆ
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภงด.91 ,90 เท่านั้น

อัตราค่าบริการ

จำนวนพนักงาน อัตราค่าบริการ (รายเดือน)
ไม่เกิน 5 คน 5,000.00 บาท/เดือน  (เหมาจ่าย)
จำนวน 6 -10 คน 1,000 บาท/คน/เดือน
จำนวน 11 – 20 คน 700 บาท/คน/เดือน
จำนวน 21 – 30 คน 600 บาท/คน/เดือน
จำนวน 31 – 40 คน 500 บาท/คน/เดือน
จำนวน 41 – 50 คน 400 บาท/คน/เดือน
จำนวน 51 คนขึ้นไป 300 บาท/คน/เดือน

กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน