บริการด้านบัญชีและภาษีอากรแบบครบวงจร

บริการทางบัญชีและภาษีประจำเดือน

 • ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

บริการทางบัญชีและภาษีประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้ทางบริษัท

 • หนังสือรับรองบริษัท     
 • สำเนารายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5)     

เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

 • เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้
 • เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน)
 • เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
 • Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม

อัตราค่าบริการรายเดือน
อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน) (รวมยื่นภาษี, ประกันสังคม, ปิดงบรายเดือน)

จำนวนเอกสาร อัตราค่าบริการ (รายเดือน)
ไม่เกิน 1 – 5 รายการ 1,000 บาท
ไม่เกิน 200 รายการ 5,500 บาท
ไม่เกิน 1,000 รายการ 20,000 บาท
รับทำบัญชีแอดมิน 15,000 บาท

หมายเหตุ: เรามีพนักงานรับส่งเอกสาร สามารถไปรับเอกสารที่บริษัทของท่านได้ทั่วกรุงเทพ