บริการด้านจดทะเบียนบริษัทและขอใบอนุญาตต่าง ๆ

บริการที่คลอบคลุมทุกความต้องการและทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

ราคาเดียวได้ครบ จบทุกอย่าง 15,900 บาท ( รวมค่าธรรมเนียม )

 • บริการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนฯ
 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างร้าน
 • ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัท
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้น

บริการการจดทะเบียนและขออนุญาต

 • เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ถือหุ้น, เพิ่มทุน, ลดทุน, ย้ายที่ตั้ง, ตราสำคัญของบริษัท
 • จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด
 • ขอหนังสือรับรอง, คัดหลักฐานการจดทะเบียนและงบการเงินของบริษัท
 • ที่ปรึกษาด้านการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาต