project details

MO Insurance Finance

Share: fbtwpr

work process

Description of the project

Tutorfornong ถูกสร้างมาจากกลุ่มนักศึกษาที่มีใจรักในการสอนและถ่ายทอดความรู้ ล้วนมารวมตัวกันจากหลายๆ สถาบัน อาทิเช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร พระจอมเกล้าลาดกระบัง จากหลายๆคณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ แพทย์ อักษรศาสตร์ และอีกหลายๆ สาขาวิชา