Accounting Services

บริการทางบัญชีและภาษีประจำเดือน

Other Service
More Information

บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
50 ซอยสุขสันต์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105563000035
Tel : 062-425-7999
Email : info@bun-chee.com

Get Free Quote

Calls Us

062-425 7999

บริการทางบัญชีและภาษี

Why Choose Us

เราบริการให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภท วางแผนภาษีการทำภาษีประจำเดือนและประจำปี ตรวจสอบบัญชี เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์ แนะนำและจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริการด้านบัญชีเงินเดือน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

บริการทางบัญชีและภาษีประจำเดือน

 • ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน


บริการทางบัญชีและภาษีประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
 

แพ็คเกจ เริ่มต้นธุรกิจ

เอกสารไม่เกิน 5 รายการ รับส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์

แพ็คเกจ ธุรกิจทั่วไป

เอกสารไม่เกิน 50 รายการ บริการรับส่งเอกสารฟรี

แพ็คเกจ ธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่

เอกสาร 200-1,000 รายการ บริการรับส่งเอกสารฟรี

One Stop Service

รับทำบัญชีแอดมิน รับเช็ควางบิลออกใบเสร็จ ปิดงบรายเดือน

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้ทางบริษัท

 • หนังสือรับรองบริษัท     
 • สำเนารายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5)     


เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

 • เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้
 • เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน)
 • เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
 • Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม

บริการปิดงบบัญชีประจำปี

1. ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน
2. ตรวจสอบบัญชีเพื่อให้ทางกิจการได้เห็นถึงข้อบกพร่องของระบบการจัดทำบัญชีของกิจการ ซึ่งได้พบในระหว่างปฎิบัติ งานตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหาร ทราบถึงข้อบกพร่องของการจัดทำบัญชี และเสนอแนวทาง เพื่อจัดการกับระบบบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อให้กิจการมีระบบควบคุมภายในที่ดี

ทีมงานของเรามีผู้สอบบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ทำงาน
ในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ โดยราคาเริ่มต้นค่าบริการตรวจสอบบัญชี เพียง 5,000 บาท

บริการด้านเงินเดือนและประกันสังคม

บริการเอกสารพนักงาน

 • ยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • ยื่นแบบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • ขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว

บริการจัดทำเงินเดือน 

 • คำนวณเงินเดือน/ค่าจ้าง / เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ ค่าสวัสดิการอื่น ๆ และรายการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • จัดทำรายงานเพื่อส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) 
 • ยื่นเรื่องประกันสังคมพนักงานเข้าใหม่ และแจ้งประกันสังคมเรื่องการลาออกของพนักงาน
 • เตรียมรายงานการจ่ายเงินเดือน พร้อมรายงานสรุปการจ่าย และใบสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อทำเช็คส่งธนาคาร หรือเพื่อให้เข้าของกิจการทำการจ่ายเงิน
 • จัดทำสลิปเงินเดือนส่งให้พนักงาน
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) เพื่อนำส่งสรรพากร
 • จัดทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.1 ก) เพื่อนำส่งสรรพากร
 • จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้กับผู้ถูกหัก

งานด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • จัดทำและขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำทะเบียนลูกจ้าง

การค่าบริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท 40(1) เช่น เงินเดือนและค่าจ้างที่เป็นประจำ เท่านั้น
 • สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท 40(2) เช่น โบนัสและค่าตอบแทนอื่น ๆ
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบ ภงด.91 ,90 เท่านั้น