โครงการใหม่! ลงทะเบียนเยียวยานายจ้าง รับรายหัว 3,000 นาน 3 เดือน

bunchee20211007

ครม.อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้าง อุดหนุนการจ้างงาน นายจ้าง ม.33 SMEs ให้สิทธิเยียวยาตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท นาน 3เดือน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (5 ต.ค.64) มีมติเห็นชอบ “โครงการเยียวยาใหม่”  กว่า 4 แสนรายมีสิทธิได้รับเยียวยารายเดือน ทั้งนี้เป็นมาตรการรักษาระดับการจ้างงานให้ธุรกิจ SMEs
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน สร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจ

โฆษกรัฐบาล เผยถึงโครงการเยียวยานายจ้าง ว่า ครม.มอบหมายให้กระทรวงแรงงานประสานกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าว  พร้อมให้กระทรวงแรงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณา ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

  • มาตรการเยียวยานายจ้างรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ 

(1) คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง อุดหนุนการจ้างงาน จะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564 และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1 – 3 (ตั้งแต่พฤศจิกายน 2564 ถึงมกราคม 2565) 
(2) เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน 
-รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

-เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม 
-นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างร่วมโครงการ โดย (หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

“มาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจํานวน 480,122แห่งและจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176คน” นาย ธนกร กล่าว

ที่มา : pptvhd36.comการแสดงความเห็นถูกปิด